اندازه
گزینه های محافظت از ظرف
نوع شیر تخلیه
نوع نمایشگر
تنظیم فشار توسط رگلاتور
قابلیت قفل پذیری
گیج رگلاتور
نوع واحد مراقبت
نوع واحد مراقبت سه تیکه
مقدار ولتاژ و فرکانس
نوع شیر یک طرفه
رگولاتور هوا قابل تنظیم
رگلاتور فشار رگلاتور فشار رگلاتور فشار روغن پاش روغن پاش روغن پاش روغن پاش فیلتر فیلتر فیلتر فیلتر رگلاتور فیلتر خاص فیلترهای 40 بار میکرو فیلتر میکروفیلتر میکروفیلترهای 40 بار واحد مراقبت هوا دو تیکه واحد مراقبت های دو تیکه واحد مراقبت های سه تیکه واحد مراقبت هوا دو تیکه واحد مراقبت هوا سه تیکه واحد مراقبت هوا سه تیکه