نوع شیر
اندازه شیر
نوع ولتاژ
ولتاژ
تعداد سیگنال
نوع شیر دستی
مدل شیر
تعداد شیر
مجرای عبور هوا
تعداد پایه
نوع کنترل
حالت شیر
تعداد پین اتصال
صفحه ورودی هوا
نوع شیرهای موجود در 4HF
نوع صفحه
نوع ولتاژ 4HF
نوع اتصال
حالت ISO
سری های 4HF سری های BE سری های LPC سری های E سری های K سری های ISO سری های برقی سوزنی سری های بگ فیلتر سری های سیگنال سری های VCML سری های کلنگی سری های دکمه ای سری های شستی سری های قرقره ای سری های کله قارچی