لوازم سیلندرهای مینیاتوری

12 خیر خیر
16 خیر خیر
20 خیر خیر
25 خیر خیر
12 بله خیر
16 بله خیر
20 بله خیر
25 بله خیر
12 خیر بله
16 خیر بله
20 خیر بله
25 خیر بله