روغن پاش

پیوست ها کاتالوگ
بدون شیر تخلیه "1/4 پلاستیکی
بدون شیر تخلیه "1/4 به همراه محافظ ظرف
بدون شیر تخلیه "1/4 ظرف فلزی
بدون شیر تخلیه "3/8 پلاستیکی
بدون شیر تخلیه "3/8 به همراه محافظ ظرف
بدون شیر تخلیه "3/8 ظرف فلزی
بدون شیر تخلیه "1/2 پلاستیکی
بدون شیر تخلیه "1/2 به همراه محافظ ظرف
بدون شیر تخلیه "1/2 ظرف فلزی
بدون شیر تخلیه "3/4 پلاستیکی
بدون شیر تخلیه "3/4 به همراه محافظ ظرف
بدون شیر تخلیه "3/4 ظرف فلزی
بدون شیر تخلیه "1 پلاستیکی
بدون شیر تخلیه "1 به همراه محافظ ظرف
بدون شیر تخلیه "1 ظرف فلزی
شیر تخلیه با عملگر دستی "1/4 پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی "1/4 به همراه محافظ ظرف
شیر تخلیه با عملگر دستی "1/4 ظرف فلزی
شیر تخلیه با عملگر دستی "3/8 پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی "3/8 به همراه محافظ ظرف
شیر تخلیه با عملگر دستی "3/8 ظرف فلزی
شیر تخلیه با عملگر دستی "1/2 پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی "1/2 به همراه محافظ ظرف
شیر تخلیه با عملگر دستی "1/2 ظرف فلزی
شیر تخلیه با عملگر دستی "3/4 پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی "3/4 به همراه محافظ ظرف
شیر تخلیه با عملگر دستی "3/4 ظرف فلزی
شیر تخلیه با عملگر دستی "1 پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی "1 به همراه محافظ ظرف
شیر تخلیه با عملگر دستی "1 ظرف فلزی