سری های SH

  • دارایدو استاندارد ISO21287 و UNITOP و قابلیت تغییر ابعاد محل نصب
  • قطرهای 32-40-50-63-80-100
  • ماشین کاری دقیق جهت سنتر بودن شفت و گونیا بودن محل نصب
  • تمام قطعات آب بندی از جنس پلی اورتان و مقاوم در برابر سایش
32 mm 5 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
32 mm 10 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
32 mm 15 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
32 mm 20 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
32 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 40 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
32 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
32 mm 60 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
32 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
40 mm 5 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
40 mm 10 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
40 mm 15 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
40 mm 20 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
40 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
40 mm 30 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
40 mm 40 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
40 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
40 mm 60 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
40 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
50 mm 5 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
50 mm 10 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
50 mm 15 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
50 mm 20 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
50 mm 30 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
50 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
50 mm 40 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
50 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
50 mm 60 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
50 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
63 mm 10 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
63 mm 10 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
63 mm 15 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
63 mm 20 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
63 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
63 mm 30 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
63 mm 40 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
63 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
63 mm 60 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
63 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
80 mm 5 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
80 mm 10 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
80 mm 15 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
80 mm 20 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
80 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
80 mm 30 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
80 mm 40 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
80 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
80 mm 60 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
80 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
100 mm 5 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
100 mm 10 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
100 mm 15 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
100 mm 20 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
100 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
100 mm 30 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
100 mm 40 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
100 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
100 mm 60 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
100 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
32 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 60 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 60 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 60 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 60 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 60 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 60 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر