خانواده مقعر بیضی

  • مناسب برای اشیا طولانی و باریک
  • همچنین مناسب برای جا به جایی ورق های آهن می باشند
پیوست ها کاتالوگ
60x140mm Nitrile, NBR ورق آهن خشک
35x90mm ˚PU40 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
35x90mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
20x80mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی
30x90mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی
40x110mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی