سری های TTX

  • دارای ISO 15552
32 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 25 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
32 mm 50 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
32 mm 80 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
32 mm 100 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
32 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 160 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
32 mm 200 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
32 mm 250 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
32 mm 300 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
32 mm 350 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
32 mm 400 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
32 mm 450 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
32 mm 500 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
40 mm 25 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
40 mm 50 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
40 mm 80 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
40 mm 100 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
40 mm 125 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
40 mm 160 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
40 mm 200 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
40 mm 250 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
40 mm 300 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
40 mm 350 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
40 mm 400 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
40 mm 450 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
40 mm 500 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
50 mm 25 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
50 mm 50 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
50 mm 80 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
50 mm 100 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
50 mm 125 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
50 mm 160 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
50 mm 200 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
50 mm 250 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
50 mm 300 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
50 mm 350 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
50 mm 400 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
50 mm 450 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
50 mm 500 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
63 mm 25 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
63 mm 50 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
63 mm 80 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
63 mm 100 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
63 mm 125 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
63 mm 160 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
63 mm 200 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
63 mm 250 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
63 mm 300 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
63 mm 350 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
63 mm 400 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
63 mm 450 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
63 mm 500 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
80 mm 25 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
80 mm 50 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
80 mm 80 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
80 mm 100 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
80 mm 125 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
80 mm 160 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
80 mm 200 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
80 mm 250 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
80 mm 300 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
80 mm 350 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
80 mm 400 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
80 mm 450 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
80 mm 500 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
100 mm 25 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
100 mm 50 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
100 mm 80 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
100 mm 100 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
100 mm 125 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
100 mm 160 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
100 mm 200 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
100 mm 250 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
100 mm 300 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
100 mm 350 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
100 mm 400 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
100 mm 450 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
100 mm 500 mm 5°- الی °150+ بله بله بله