خانواده عمیق

  • مناسب برای سطوح منحنی دار و نامنظم
  • دارای گواهینامه FDA
  • دارای گواهینامه EU
پیوست ها کاتالوگ
15mm Chloroprene CR ورق آهن خشک
15mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
15mm Chloroprene CR برای مصرف در دستگاه های تزریق
15mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
15mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
15mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
15mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
15mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
15mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
20mm Chloroprene CR ورق آهن خشک
20mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
20mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
20mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
20mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
20mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
30mm Chloroprene CR ورق آهن خشک
30mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm Chloroprene CR برای مصرف در دستگاه های تزریق
30mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
30mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
50mm Chloroprene CR ورق آهن خشک
50mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
50mm Chloroprene CR ورق آهن خشک
50mm Chloroprene CR برای مصرف در دستگاه های تزریق
50mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
50mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
50mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU