سری های قرقره ای

پیوست ها کاتالوگ
حالت 3/2 "1/8 قرقره ای با میکروسوئیچ NC غلطکی
حالت 3/2 "1/8 قرقره ای با میکروسوئیچ NO
حالت 5/2 "1/8 قرقره ای با میکروسوئیچ