سری های GLC

  • ISO6432
پیوست ها کاتالوگ
20 mm 50 mm 0 الی °80+ بله بله بله
20 mm 25 mm 0 الی °80+ بله بله بله
20 mm 80 mm 0 الی °80+ بله بله بله
20 mm 100 mm 0 الی °80+ بله بله بله
20 mm 125 mm 0 الی °80+ بله بله بله
20 mm 160 mm 0 الی °80+ بله بله بله
20 mm 200 mm 0 الی °80+ بله بله بله
20 mm 250 mm 0 الی °80+ بله بله بله
25 mm 25 mm 0 الی °80+ بله بله بله
25 mm 50 mm 0 الی °80+ بله بله بله
25 mm 80 mm 0 الی °80+ بله بله بله
25 mm 100 mm 0 الی °80+ بله بله بله
25 mm 100 mm 0 الی °80+ بله بله بله
25 mm 160 mm 0 الی °80+ بله بله بله
25 mm 200 mm 0 الی °80+ بله بله بله
25 mm 250 mm 0 الی °80+ بله بله بله
32 mm 25 mm 10- الی °80+ بله بله بله
32 mm 50 mm 10- الی °80+ بله بله بله
32 mm 80 mm 10- الی °80+ بله بله بله
32 mm 100 mm 10- الی °80+ بله بله بله
32 mm 125 mm 10- الی °80+ بله بله بله
32 mm 160 mm 10- الی °80+ بله بله بله
32 mm 200 mm 10- الی °80+ بله بله بله
32 mm 250 mm 10- الی °80+ بله بله بله
32 mm 300 mm 10- الی °80+ بله بله بله
32 mm 400 mm 10- الی °80+ بله بله بله
32 mm 500 mm 10- الی °80+ بله بله بله
40 mm 25 mm 10- الی °80+ بله بله بله
40 mm 50 mm 10- الی °80+ بله بله بله
40 mm 80 mm 10- الی °80+ بله بله بله
40 mm 100 mm 10- الی °80+ بله بله بله
40 mm 125 mm 10- الی °80+ بله بله بله
40 mm 160 mm 10- الی °80+ بله بله بله
40 mm 200 mm 10- الی °80+ بله بله بله
40 mm 250 mm 10- الی °80+ بله بله بله
40 mm 300 mm 10- الی °80+ بله بله بله
40 mm 400 mm 10- الی °80+ بله بله بله
40 mm 500 mm 10- الی °80+ بله بله بله
50 mm 025 mm 10- الی °80+ بله بله بله
50 mm 50 mm 10- الی °80+ بله بله بله
50 mm 80 mm 10- الی °80+ بله بله بله
50 mm 100 mm 10- الی °80+ بله بله بله
50 mm 125 mm 10- الی °80+ بله بله بله
50 mm 160 mm 10- الی °80+ بله بله بله
50 mm 200 mm 10- الی °80+ بله بله بله
50 mm 250 mm 10- الی °80+ بله بله بله
50 mm 300 mm 10- الی °80+ بله بله بله
50 mm 400 mm 10- الی °80+ بله بله بله
50 mm 500 mm 10- الی °80+ بله بله بله
63 mm 25 mm 10- الی °80+ بله بله بله
63 mm 50 mm 10- الی °80+ بله بله بله
63 mm 80 mm 10- الی °80+ بله بله بله
63 mm 100 mm 10- الی °80+ بله بله بله
63 mm 125 mm 10- الی °80+ بله بله بله
63 mm 160 mm 10- الی °80+ بله بله بله
63 mm 200 mm 10- الی °80+ بله بله بله
63 mm 250 mm 10- الی °80+ بله بله بله
63 mm 300 mm 10- الی °80+ بله بله بله
63 mm 400 mm 10- الی °80+ بله بله بله
63 mm 500 mm 10- الی °80+ بله بله بله
80 mm 25 mm 10- الی °80+ بله بله بله
80 mm 50 mm 10- الی °80+ بله بله بله
80 mm 80 mm 10- الی °80+ بله بله بله
80 mm 100 mm 10- الی °80+ بله بله بله
80 mm 125 mm 10- الی °80+ بله بله بله
80 mm 160 mm 10- الی °80+ بله بله بله
80 mm 200 mm 10- الی °80+ بله بله بله
80 mm 250 mm 10- الی °80+ بله بله بله
80 mm 300 mm 10- الی °80+ بله بله بله
80 mm 400 mm 10- الی °80+ بله بله بله
80 mm 500 mm 10- الی °80+ بله بله بله
100 mm 25 mm 10- الی °80+ بله بله بله
100 mm 50 mm 10- الی °80+ بله بله بله
100 mm 80 mm 10- الی °80+ بله بله بله
100 mm 100 mm 10- الی °80+ بله بله بله
100 mm 125 mm 10- الی °80+ بله بله بله
100 mm 160 mm 10- الی °80+ بله بله بله
100 mm 200 mm 10- الی °80+ بله بله بله
100 mm 250 mm 10- الی °80+ بله بله بله
100 mm 300 mm 10- الی °80+ بله بله بله
100 mm 400 mm 10- الی °80+ بله بله بله
100 mm 500 mm 10- الی °80+ بله بله بله