VGS5010

در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.31MPa 2Nl/s 0.5Nl/s 0.46s/l
در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.31MPa 2.05Nl/s 0.5Nl/s 0.45s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 1.75Nl/s 0.6Nl/s 0.33s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 1.75Nl/s 0.6Nl/s 0.33s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 1.83Nl/s 0.58Nl/s 0.44s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 1.83Nl/s 0.58Nl/s 0.37s/l