سری های XPN

  • مورد استفاده در شرایط های سخت کاری
32 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
32 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
32 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
32 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
32 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
32 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
32 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
32 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
32 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
32 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
32 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
32 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
32 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
40 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
40 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
40 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
40 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
40 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
40 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
40 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
40 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
40 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
40 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
40 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
40 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
40 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
40 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
50 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
50 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
50 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
50 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
50 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
50 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
50 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
50 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
50 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
50 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
50 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
50 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
50 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
50 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
50 mm 600 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
63 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
63 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
63 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
63 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
63 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
63 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
63 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
63 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
63 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
63 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
63 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
63 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
63 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 600 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 700 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 800 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 900 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
80 mm 1000 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 600 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 700 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 800 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 900 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
100 mm 1000 mm 10°- الی °70+ بله بله بله