خانواده طبقه دار

  • خانواده طبقه دار برای سطوحی که اختلاف ارتفاع در سطح ، ناصاف و منحنی دار می باشند مناسب می باشند
  • دارای گواهینامه FDA و EU
  • دارای جنس مقاوم DURAFLEX
  • دارای قابلیت mark-free
  • همچنان مناسب برای سطوح روغنی
پیوست ها کاتالوگ
5mm Chloroprene CR ورق آهن خشک
5mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
5mm Chloroprene CR حمل شیشه
5mm Chloroprene CR الکترونیک/نیمه هادی
5mm Chloroprene CR جام هایی با دمای بالا و پایین
5mm Chloroprene CR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
5mm Chloroprene CR برای مصرف در دستگاه های تزریق
5mm Conductive Silicone, CSIL ورق آهن خشک
5mm Conductive Silicone, CSIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
5mm Conductive Silicone, CSIL حمل شیشه
5mm Conductive Silicone, CSIL الکترونیک/نیمه هادی
5mm Conductive Silicone, CSIL جام هایی با دمای بالا و پایین
5mm Conductive Silicone, CSIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
5mm HNBR ورق آهن خشک
5mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
5mm HNBR حمل شیشه
5mm HNBR الکترونیک/نیمه هادی
5mm HNBR جام هایی با دمای بالا و پایین
5mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
5mm HNBR برای مصرف در دستگاه های تزریق
5mm Semi-Conductive EPDM ورق آهن خشک
5mm Semi-Conductive EPDM سازگار با استانداردهای FDA و EU
5mm Semi-Conductive EPDM حمل شیشه
5mm Semi-Conductive EPDM الکترونیک/نیمه هادی
5mm Semi-Conductive EPDM جام هایی با دمای بالا و پایین
5mm Semi-Conductive EPDM قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
5mm Semi-Conductive EPDM برای مصرف در دستگاه های تزریق
5mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
5mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
5mm Silicone, SIL حمل شیشه
5mm Silicone, SIL الکترونیک/نیمه هادی
5mm Silicone, SIL جام هایی با دمای بالا و پایین
5mm Silicone, SIL قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
5mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
5mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
5mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
5mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل شیشه
5mm Silicone FDA, EU, SIL FDA الکترونیک/نیمه هادی
5mm Silicone FDA, EU, SIL FDA جام هایی با دمای بالا و پایین
5mm Silicone FDA, EU, SIL FDA قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
5mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
8mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
8mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
8mm Chloroprene CR حمل شیشه
8mm Chloroprene CR الکترونیک/نیمه هادی
8mm Chloroprene CR جام هایی با دمای بالا و پایین
8mm Chloroprene CR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
8mm Chloroprene CR برای مصرف در دستگاه های تزریق
8mm Conductive Silicone, CSIL ورق آهن خشک
8mm Conductive Silicone, CSIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
8mm Conductive Silicone, CSIL حمل شیشه
8mm Conductive Silicone, CSIL الکترونیک/نیمه هادی
8mm Conductive Silicone, CSIL جام هایی با دمای بالا و پایین
8mm Conductive Silicone, CSIL قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
8mm Conductive Silicone, CSIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
8mm HNBR ورق آهن خشک
8mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
8mm HNBR حمل شیشه
8mm HNBR الکترونیک/نیمه هادی
8mm HNBR جام هایی با دمای بالا و پایین
8mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
8mm HNBR برای مصرف در دستگاه های تزریق
8mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
8mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
8mm Silicone, SIL حمل شیشه
8mm Silicone, SIL الکترونیک/نیمه هادی
8mm Silicone, SIL جام هایی با دمای بالا و پایین
8mm Silicone, SIL قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
8mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
8mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
8mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
8mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل شیشه
8mm Silicone FDA, EU, SIL FDA الکترونیک/نیمه هادی
8mm Silicone FDA, EU, SIL FDA جام هایی با دمای بالا و پایین
8mm Silicone FDA, EU, SIL FDA قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
8mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
10mm Chloroprene CR ورق آهن خشک
10mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
10mm Chloroprene CR حمل شیشه
10mm Chloroprene CR جام هایی با دمای بالا و پایین
10mm Chloroprene CR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
10mm Chloroprene CR برای مصرف در دستگاه های تزریق
10mm HNBR ورق آهن خشک
10mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
10mm HNBR حمل شیشه
10mm HNBR جام هایی با دمای بالا و پایین
10mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
10mm HNBR برای مصرف در دستگاه های تزریق
10mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
10mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
10mm Silicone, SIL حمل شیشه
10mm Silicone, SIL جام هایی با دمای بالا و پایین
10mm Silicone, SIL قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
10mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
10mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
10mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
10mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل شیشه
10mm Silicone FDA, EU, SIL FDA جام هایی با دمای بالا و پایین
10mm Silicone FDA, EU, SIL FDA قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
10mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
15mm Chloroprene CR ورق آهن خشک
15mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
15mm Chloroprene CR حمل شیشه
15mm Chloroprene CR جام هایی با دمای بالا و پایین
15mm Chloroprene CR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
15mm Chloroprene CR برای مصرف در دستگاه های تزریق
15mm HNBR ورق آهن خشک
15mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
15mm HNBR حمل شیشه
15mm HNBR جام هایی با دمای بالا و پایین
15mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
15mm HNBR برای مصرف در دستگاه های تزریق
15mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
15mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
15mm Silicone, SIL حمل شیشه
15mm Silicone, SIL جام هایی با دمای بالا و پایین
15mm Silicone, SIL قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
15mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
15mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
15mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
15mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل شیشه
15mm Silicone FDA, EU, SIL FDA جام هایی با دمای بالا و پایین
15mm Silicone FDA, EU, SIL FDA قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
15mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
40mm HNBR ورق آهن خشک
40mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm HNBR جام هایی با دمای بالا و پایین
40mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
40mm HNBR برای مصرف در دستگاه های تزریق
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل شیشه
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA جام هایی با دمای بالا و پایین
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
20mm HNBR ورق آهن خشک
20mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
20mm HNBR حمل شیشه
20mm HNBR جام هایی با دمای بالا و پایین
20mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
20mm HNBR برای مصرف در دستگاه های تزریق
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل شیشه
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA جام هایی با دمای بالا و پایین
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
30mm HNBR ورق آهن خشک
30mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm HNBR حمل شیشه
30mm HNBR جام هایی با دمای بالا و پایین
30mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
30mm HNBR برای مصرف در دستگاه های تزریق
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل شیشه
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA جام هایی با دمای بالا و پایین
30mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
50mm HNBR ورق آهن خشک
50mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
50mm HNBR حمل شیشه
50mm HNBR جام هایی با دمای بالا و پایین
50mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
50mm HNBR برای مصرف در دستگاه های تزریق
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل شیشه
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA جام هایی با دمای بالا و پایین
50mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
75mm HNBR ورق آهن خشک
75mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
75mm HNBR حمل شیشه
75mm HNBR جام هایی با دمای بالا و پایین
75mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
75mm HNBR برای مصرف در دستگاه های تزریق
75mm Nitrile-PVC, NPV ورق آهن خشک
75mm Nitrile-PVC, NPV سازگار با استانداردهای FDA و EU
75mm Nitrile-PVC, NPV حمل شیشه
75mm Nitrile-PVC, NPV جام هایی با دمای بالا و پایین
75mm Nitrile-PVC, NPV قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
75mm Nitrile-PVC, NPV برای مصرف در دستگاه های تزریق
75mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
75mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
75mm Silicone, SIL حمل شیشه
75mm Silicone, SIL جام هایی با دمای بالا و پایین
75mm Silicone, SIL قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
75mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
75mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
75mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
75mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
75mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل شیشه
75mm Silicone FDA, EU, SIL FDA جام هایی با دمای بالا و پایین
75mm Silicone FDA, EU, SIL FDA قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
75mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
75mm Nitrile-PVC, NPV ورق آهن خشک
75mm Nitrile-PVC, NPV سازگار با استانداردهای FDA و EU
75mm Nitrile-PVC, NPV برای مصرف در دستگاه های تزریق
75mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
75mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
75mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
75mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
75mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
75mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
110mm HNBR ورق آهن خشک
110mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
110mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
110mm Nitrile-PVC, NPV ورق آهن خشک
110mm Nitrile-PVC, NPV سازگار با استانداردهای FDA و EU
110mm Nitrile-PVC, NPV قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
110mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
110mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
110mm Silicone, SIL قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
110mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
110mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
110mm Silicone FDA, EU, SIL FDA قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
110mm Nitrile-PVC, NPV ورق آهن خشک
110mm Nitrile-PVC, NPV سازگار با استانداردهای FDA و EU
110mm Nitrile-PVC, NPV برای مصرف در دستگاه های تزریق
110mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
110mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
110mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
110mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
110mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
110mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
150mm Nitrile-PVC, NPV ورق آهن خشک
150mm Nitrile-PVC, NPV سازگار با استانداردهای FDA و EU
150mm Nitrile-PVC, NPV برای مصرف در دستگاه های تزریق
150mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
150mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
150mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
150mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
150mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
150mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
75mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
75mm ˚PU30˚/PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
75mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
75mm ˚PU60 ورق آهن خشک
75mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
10mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
10mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
10mm ˚PU30˚/PU60 حمل شیشه
10mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
10mm ˚PU60 ورق آهن خشک
10mm ˚PU60 مقوا / کارتن
10mm ˚PU60 حمل شیشه
10mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
15mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
15mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
15mm ˚PU30˚/PU60 حمل شیشه
15mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
15mm ˚PU60 ورق آهن خشک
15mm ˚PU60 مقوا / کارتن
15mm ˚PU60 حمل شیشه
15mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
20mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
20mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
20mm ˚PU30˚/PU60 حمل شیشه
20mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
20mm ˚PU60 ورق آهن خشک
20mm ˚PU60 مقوا / کارتن
20mm ˚PU60 حمل شیشه
20mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
75mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
25mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
25mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
25mm ˚PU30˚/PU60 حمل شیشه
25mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
25mm ˚PU60 ورق آهن خشک
25mm ˚PU60 مقوا / کارتن
25mm ˚PU60 حمل شیشه
25mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
35mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
35mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
35mm ˚PU30˚/PU60 حمل شیشه
35mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
35mm ˚PU60 ورق آهن خشک
35mm ˚PU60 مقوا / کارتن
35mm ˚PU60 حمل شیشه
35mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
52mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
52mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
52mm ˚PU30˚/PU60 حمل شیشه
52mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
52mm ˚PU60 ورق آهن خشک
52mm ˚PU60 مقوا / کارتن
52mm ˚PU60 حمل شیشه
52mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
75mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
75mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
75mm ˚PU30˚/PU60 حمل شیشه
75mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
75mm ˚PU60 ورق آهن خشک
75mm ˚PU60 مقوا / کارتن
75mm ˚PU60 حمل شیشه
75mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
110mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
110mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
110mm ˚PU30˚/PU60 حمل شیشه
110mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
110mm ˚PU60 ورق آهن خشک
110mm ˚PU60 مقوا / کارتن
110mm ˚PU60 حمل شیشه
110mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
15mm TPE-U قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
20mm TPE-U قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
30mm TPE-U قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
40mm TPE-U قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
50mm TPE-U قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
80mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
80mm ˚PU30˚/PU60 حمل شیشه
80mm ˚PU30˚/PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
110mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی
30mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی
40mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی
60mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی
80mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی
110mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی