میکروفیلتر

پیوست ها کاتالوگ
شیر تخلیه با عملگر دستی 1/8 کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 1/4کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 3/8 کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 1/8 کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 1/4کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 3/8 کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 3/8 کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک افزودنی 1/8 کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک افزودنی 1/4کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک افزودنی 3/8 کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 3/8 متوسط پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 1/2 متوسط پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 3/4 بزرگ پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 1 بزرگ پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 3/8 متوسط پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 1/2 متوسط پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 3/4 بزرگ پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 1 بزرگ پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک خارجی 3/8 متوسط پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک خارجی 1/2 متوسط پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک خارجی 3/4 بزرگ پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک خارجی 1 بزرگ پلاستیکی