خانواده پمپ های مینی L

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.6MPa 0.49Nl/s 0.16Nl/s 1.8s/l
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.6MPa 0.98Nl/s 0.32Nl/s 0.88s/l
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.6MPa 2Nl/s 0.55Nl/s 0.46s/l
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.6MPa 4Nl/s 1.1Nl/s 0.23s/l