سری های 4HF

  • شیرهای هوشمند 4HF با اتصال چند تایی
پیوست ها کاتالوگ
4HF 25pin NA ورودی هوای جلو B NA P NA 24VDC NA T