سوئیچ فشار دیجیتال 2-DPS

  • پرشر سوئیچ های دیجیتال برای کنترل فشار طراحی شده اند و دارای نمایشگر می باشند و هم زمان فشار را بر روی نمایشگر نشان می دهند، در سری های جدید دیجیتال خروجی ها به صورت (NPN - PNP - 4-20mA - 1-5V) می باشند و برای وصل شدن به PLC هم به راحتی قابل تنظیم می باشند.
NA DPS-2 NA 10 R N M
NA DPS-2 NA 01 R N M
NA DPS-2 NA 10 N N M
NA DPS-2 NA 01 N N M
NA DPS-2 NA 10 G N M
NA DPS-2 NA 01 G N M
NA DPS-2 NA 10 R P M
NA DPS-2 NA 01 R P M
NA DPS-2 NA 10 R N M
NA DPS-2 NA 01 R N M
NA DPS-2 NA 10 R A M
NA DPS-2 NA 01 R A M
NA DPS-2 NA 10 R V M
NA DPS-2 NA 01 R V M
NA DPS-2 NA 10 R B M
NA DPS-2 NA 01 R B M
NA DPS-2 NA 10 R W M
NA DPS-2 NA 01 R W M
NA DPS-2 NA 10 R N Z
NA DPS-2 NA 01 R N Z
NA DPS-2 NA 10 N N Z
NA DPS-2 NA 01 N N Z
NA DPS-2 NA 10 G N Z
NA DPS-2 NA 01 G N Z
NA DPS-2 NA 10 R P Z
NA DPS-2 NA 01 R P Z
NA DPS-2 NA 10 R N Z
NA DPS-2 NA 01 R N Z
NA DPS-2 NA 10 R A Z
NA DPS-2 NA 01 R A Z
NA DPS-2 NA 10 R V Z
NA DPS-2 NA 01 R V Z
NA DPS-2 NA 10 R B Z
NA DPS-2 NA 01 R B Z
NA DPS-2 NA 10 R W Z
NA DPS-2 NA 01 R W Z
NA DPS-2 NA 10 N P Z
NA DPS-2 NA 01 N P Z
NA DPS-2 NA 10 N N Z
NA DPS-2 NA 01 N N Z
NA DPS-2 NA 10 N A Z
NA DPS-2 NA 01 N A Z
NA DPS-2 NA 10 N V Z
NA DPS-2 NA 01 N V Z
NA DPS-2 NA 10 N B Z
NA DPS-2 NA 01 N B Z
NA DPS-2 NA 10 N W Z
NA DPS-2 NA 01 N W Z
NA DPS-2 NA 10 G P Z
NA DPS-2 NA 01 G P Z
NA DPS-2 NA 10 G N Z
NA DPS-2 NA 01 G N Z
NA DPS-2 NA 10 G A Z
NA DPS-2 NA 01 G A Z
NA DPS-2 NA 10 G V Z
NA DPS-2 NA 01 G V Z
NA DPS-2 NA 10 G B Z
NA DPS-2 NA 01 G B Z
NA DPS-2 NA 10 G W Z
NA DPS-2 NA 01 G W Z
NA DPS-2 NA 10 N P M
NA DPS-2 NA 01 N P M
NA DPS-2 NA 10 N N M
NA DPS-2 NA 01 N N M
NA DPS-2 NA 10 N A M
NA DPS-2 NA 01 N A M
NA DPS-2 NA 10 N V M
NA DPS-2 NA 01 N V M
NA DPS-2 NA 10 N B M
NA DPS-2 NA 01 N B M
NA DPS-2 NA 10 N W M
NA DPS-2 NA 01 N W M
NA DPS-2 NA 10 G P M
NA DPS-2 NA 01 G P M
NA DPS-2 NA 10 G N M
NA DPS-2 NA 01 G N M
NA DPS-2 NA 10 G A M
NA DPS-2 NA 01 G A M
NA DPS-2 NA 10 G V M
NA DPS-2 NA 01 G V M
NA DPS-2 NA 10 G B M
NA DPS-2 NA 01 G B M
NA DPS-2 NA 10 G W M
NA DPS-2 NA 01 G W M