سری های E

پیوست ها کاتالوگ
حالت 3/2 "1/8 AC 220VAC
حالت 3/2 "1/8 AC 220VAC
حالت 3/2 "1/8 AC 220VAC
حالت 3/2 "1/8 AC 220VAC
حالت 5/3 وسط بسته "1/8 AC 220VAC
حالت 3/2 "1/4 AC 220VAC
حالت 5/2 "1/4 AC 220VAC
حالت 5/2 "1/4 AC 220VAC
حالت 5/2 "1/4 AC 220VAC
حالت 5/2 "1/4 AC 220VAC
حالت 5/3 وسط بسته "1/4 AC 220VAC
حالت 5/3 وسط باز "1/4 AC 220VAC
حالت 3/2 "1/2 AC 220VAC
حالت 5/2 "1/2 AC 220VAC
حالت 5/2 "1/2 AC 220VAC
حالت 5/3 وسط بسته "1/2 AC 220VAC
حالت 5/3 وسط باز "1/2 AC 220VAC
حالت 5/2 "1 AC 220VAC
حالت 3/2 NC "1 AC 220VAC
حالت 3/2 NO "1 AC 220VAC
حالت 3/2 "1 AC 220VAC
حالت 5/2 "1 AC 220VAC
حالت 5/3 وسط بسته "1 AC 220VAC
حالت 5/3 وسط باز "1 AC 220VAC
حالت 5/2 "1/4 DC 12VDC
حالت 5/2 "1/8 DC 48VDC
حالت 5/2 "1/2 DC 12VDC
حالت 5/2 "1 DC 24VDC
حالت 5/2 "1/4 DC 24VDC
حالت 5/2 "1/4 DC 24VDC
حالت 5/2 "1/4 DC 12VDC
حالت 5/2 "1/2 DC 12VDC
حالت 5/2 "1/2 DC 24VDC
حالت 5/2 "1/2 DC 24VDC
حالت 5/2 "1/8 DC 12VDC
حالت 5/2 "1/8 DC 12VDC
حالت 5/2 "1/8 DC 24VDC
حالت 5/2 "1/8 DC 24VDC
حالت 5/2 "1 DC 24VDC
حالت 5/2 "1 AC 110VAC
حالت 5/2 "1 AC 110VAC
حالت 5/2 "1 AC 24VAC
حالت 5/2 "1 AC 24VAC
حالت 5/2 "1/8 AC 24VAC
حالت 5/2 "1/8 AC 24VAC
حالت 5/2 "1/4 AC 24VAC
حالت 5/2 "1/4 AC 24VAC
حالت 5/2 "1/2 AC 24VAC
حالت 5/2 "1/2 AC 24VAC
حالت 5/3 وسط باز "1/8 DC 24VDC
حالت 5/3 وسط بسته "1/8 DC 24VDC
حالت 5/3 وسط بسته "1/8 DC 12VDC
حالت 5/3 وسط باز "1/8 DC 12VDC
حالت 5/3 وسط باز "1/8 DC 24VDC
حالت 5/3 وسط بسته "1/4 DC 24VDC
حالت 5/3 وسط باز "1/2 DC 24VDC
حالت 5/3 وسط بسته "1/2 DC 24VDC
حالت 5/3 وسط بسته "1/4 DC 12VDC
حالت 5/3 وسط باز "1/4 DC 12VDC
حالت 5/3 وسط بسته "1 DC 24VDC
حالت 3/2 NC "1 DC 12VDC
حالت 3/2 NO "1 DC 12VDC