سری های شستی

پیوست ها کاتالوگ
حالت 3/2 "1/8 شستی محافظ برنجی NC
حالت 3/2 "1/8 شستی محافظ برنجی NO
حالت 5/2 "1/8 شستی محافظ برنجی