سری های HPSK

پیوست ها کاتالوگ
16 mm 10 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
16 mm 10 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
16 mm 20 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
16 mm 20 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
16 mm 30 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
16 mm 30 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
16 mm 40 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
16 mm 40 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
16 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
16 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
16 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
16 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
16 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
16 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
16 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
20 mm 10 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
20 mm 10 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
20 mm 20 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
20 mm 20 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
20 mm 30 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
20 mm 30 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
20 mm 40 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
20 mm 40 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
20 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
20 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
20 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
20 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
20 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
20 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
25 mm 10 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
25 mm 10 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
25 mm 20 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
25 mm 20 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
25 mm 30 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
25 mm 30 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
25 mm 40 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
25 mm 40 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
25 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
25 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
25 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
25 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
25 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
25 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
32 mm 10 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
32 mm 10 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
32 mm 20 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
32 mm 20 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
32 mm 30 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
32 mm 30 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
32 mm 40 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
32 mm 40 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
32 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
32 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
32 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
32 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB
32 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BS
32 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BB