اتصال زانویی فلزی گردان (برنجی)

  • اتصال زانویی فلزی گردان (برنجی)
پیوست ها کاتالوگ
6/8
6/4
8/8
8/4
10/8
10/4
10/38
10/2
12/8
10/4
12/38
12/2
16/38
16/2