piCOMPACT23

در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.504/0.5MPa 0.72Nl/s 0.21Nl/s 1.216s/l
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.47/0.43MPa 2.21Nl/s 0.61Nl/s 0.356s/l