عمل کننده های سری هایR & P

  • ایزو 5211
  • DIN 3337
پیوست ها کاتالوگ
32 mm 0 mm NA بله بله بله
40 mm 0 mm NA بله بله بله
52 mm 0 mm NA بله بله بله
63 mm 0 mm NA بله بله بله
75 mm 0 mm NA بله بله بله
83 mm 0 mm NA بله بله بله
92 mm 0 mm NA بله بله بله
105 mm 0 mm NA بله بله بله
125 mm 0 mm NA بله بله بله
140 mm 0 mm NA بله بله بله
160 mm 0 mm NA بله بله بله
190 mm 0 mm NA بله بله بله
210 mm 0 mm NA بله بله بله
240 mm 0 mm NA بله بله بله
270 mm 0 mm NA بله بله بله
300 mm 0 mm NA بله بله بله
350 mm 0 mm NA بله بله بله
400 mm 0 mm NA بله بله بله