بازوی گردنده-به همراه اسلاید

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد Swivel arm - slide on 400N 40Nm