لوازم سیلندرهای XJC

125 خیر خیر
160 خیر خیر
200 خیر خیر
250 خیر خیر
320 خیر خیر
125 بله خیر
160 بله خیر
200 بله خیر
250 بله خیر
320 بله خیر
125 خیر بله
160 خیر بله
200 خیر بله
250 خیر بله
320 خیر بله