سری های NSK

 • دارای دو استاندارد ISO21287 و UNITOP و قابلیت تغییر ابعاد محل نصب
 • قطرهای 16-20-25-32-40-50-63-80-100
 • ماشین کاری دقیق جهت سنتر بودن شفت و گونیا بودن محل نصب
 • تمام قطعات آب بندی از جنس پلی اورتان و مقاوم در برابر سایش
پیوست ها کاتالوگ

سری های SH

 • دارایدو استاندارد ISO21287 و UNITOP و قابلیت تغییر ابعاد محل نصب
 • قطرهای 32-40-50-63-80-100
 • ماشین کاری دقیق جهت سنتر بودن شفت و گونیا بودن محل نصب
 • تمام قطعات آب بندی از جنس پلی اورتان و مقاوم در برابر سایش

سری های BDVU

 • دارایدو استاندارد ISO21287 و UNITOP و قابلیت تغییر ابعاد محل نصب
 • قطرهای 12-16-20-25-32-40-50-63-80-100
 • ماشین کاری دقیق جهت سنتر بودن شفت و گونیا بودن محل نصب
 • تمام قطعات آب بندی از جنس پلی اورتان و مقاوم در برابر سایش
پیوست ها کاتالوگ

سری های HCG

 • سیلندرهای کامپکت سری HCG