سری های DRM

 • سیلندر پنوماتیک مینیاتوری با ورودی هوا از پشت
پیوست ها کاتالوگ

سری های DSA

 • سیلندرهای از جنس استیل
پیوست ها کاتالوگ

سری های DSM

 • سیلندرهای پنوماتیک برای محیط های سخت کاری
پیوست ها کاتالوگ

سری های مینیاتوری

 • مگنت دار و بدون مگنت
 • در قطرهای 50،40،32،25،20،16،12 و در دامنه وسیعی از کورس حرکتی
 • بدون نیاز به روغن کاری
 • پروفیل آنادایز شده
 • رزوه شفت سیلندر برای استحکام بیشتر با روش غلتک زنی ساخته می شود
 • دارای ضربه گیر مکانیکی

سری های ACMT

 • ضربه گیر پنوماتیکی
پیوست ها کاتالوگ

سری های DVMT

 • ضربه گیر مکانیکی

سری های ACM

 • سیلندر ضربه گیردار دو طرفه
 • مگنت دار و بدون مگنت
 • در قطرهای 50،40،32،25،20،16،12 و در دامنه وسیعی از کورس حرکتی
 • بدون نیاز به روغن کاری
 • پروفیل آنادایز شده
 • رزوه شفت سیلندر برای استحکام بیشتر با روش غلتک زنی ساخته می شود
 • دارای ضربه گیر های دقیق در ابتدا و انتهای کورس حرکت

سری های DVM

 • مگنت دار و بدون مگنت
 • در قطرهای 50،40،32،25،20،16،12 و در دامنه وسیعی از کورس حرکتی
 • بدون نیاز به روغن کاری
 • پروفیل آنادایز شده
 • رزوه شفت سیلندر برای استحکام بیشتر با روش غلتک زنی ساخته می شود
 • دارای ضربه گیر مکانیکی