سری های CZ

  • بدون نیاز به تعمیرات و روغن کاری
  • طول عمر بالا
  • در قطرهای 6-10-16
پیوست ها کاتالوگ
6 mm 10 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
10 mm 10 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
10 mm 15 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
16 mm 10 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر
16 mm 15 mm 10°- الی °80+ خیر خیر خیر