سری های DSM

  • سیلندرهای پنوماتیک برای محیط های سخت کاری
پیوست ها کاتالوگ
12 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 25 mm 10- الی °80+ بله بله بله
12 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 300 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 350 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 400 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 450 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 500 mm 10°- الی °70+ بله بله بله