سری های AR2

  • در قطر 25
پیوست ها کاتالوگ
25 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله