سوئیچ های وکیوم پنوماتیک

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد vacuum switch,pneumatic,adjustable,with screw and knob NO 3KPa 10-95
در دسترس نمی باشد vacuum switch,pneumatic,adjustable with screw and knob NC 12KPa 15-95
در دسترس نمی باشد vacuum switch,pneumatic,preset NO 25 -KPa 3KPa 21-29
در دسترس نمی باشد vacuum switch,pneumatic,preset NO 65 KPa 3KPa 57-73
در دسترس نمی باشد vacuum switch,pneumatic,preset NC 30 -KPa 12KPa 25-35
در دسترس نمی باشد vacuum switch,pneumatic,preset NC 70 -KPa 12KPa 60-80