سری های RW

  • سیلندرهای دارای ترمز
32 mm 50 mm 0 الی °80+ بله بله بله