سری های کله قارچی

پیوست ها کاتالوگ
حالت 3/2 "1/8 کله قارچی دستی کشویی
حالت 3/2 "1/8 کله قارچی برگشت فنر NC
حالت 3/2 "1/8 کله قارچی برگشت فنر NO
حالت 5/2 "1/8 کله قارچی
حالت 5/2 "1/8 کله قارچی برگشت فنر