سوئیچ های وکیوم جامع القائی

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد vacuum switch,inductive universal,adjustable with knob Ø6 2KPa 10-95
در دسترس نمی باشد vacuum switch,inductive universal,adjustable with knob 2KPa 10-95
در دسترس نمی باشد vacuum switch,inductive universal,preset signal range 10 -KPa 2KPa 9-11
در دسترس نمی باشد vacuum switch,inductive universal,preset signal range 30 -KPa 2KPa 27-33