بدنه برای کارتریج COAX

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد Vacuum gauge 100 -KPa,With nut/-30inHg 0-100