سری های دکمه ای

پیوست ها کاتالوگ
حالت 3/2 "1/8 دکمه ای NC
حالت 3/2 "1/8 دکمه ای NO
حالت 5/2 "1/8 دکمه ای