بازوی گردنده-به همراه گیره

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد Swivel arm - clamp on 400N 40Nm