خانواده تخت

  • وجود تنوع زیاد در این خانواده باعث قرار گرفتن در سطوح مختلف می شود
  • مناسب برای سطوح کارتن ، شیشه و ورق آهن
  • همچنان مناسب برای جاهایی که نیروی بالا بردن به صورت موازی مورد نیاز می باشد
  • دارای تنوع در جنس قاپک
  • دارای گواهینامه های FDA و EU برای استفاده در صنایع غذا و دارو
  • قابلیت mark-free برای جلوگیری از ماندن جای قاپک روی محصول
  • مناسب برای سطوح گرم
پیوست ها کاتالوگ
15mm Chloroprene CR ورق آهن خشک
15mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
15mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
15mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
15mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
15mm Silicone, SIL FDA EU سازگار با استانداردهای FDA و EU
20mm Chloroprene CR ورق آهن خشک
20mm Silicone, SIL FDA EU ورق آهن خشک
20mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
20mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
20mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
25mm Chloroprene CR ورق آهن خشک
25mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
25mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
25mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
25mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
25mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
75mm HNBR ورق آهن خشک
75mm Nitrile-PVC, NPV ورق آهن خشک
75mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
75mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
75mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
75mm Nitrile-PVC, NPV سازگار با استانداردهای FDA و EU
75mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
75mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
75mm HNBR حمل شیشه
75mm Nitrile-PVC, NPV حمل شیشه
75mm Silicone, SIL حمل شیشه
75mm Silicone, SIL حمل شیشه
75mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل شیشه
75mm HNBR جام هایی با دمای بالا و پایین
75mm Nitrile-PVC, NPV جام هایی با دمای بالا و پایین
75mm Silicone, SIL جام هایی با دمای بالا و پایین
75mm Silicone FDA, EU, SIL FDA جام هایی با دمای بالا و پایین
75mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
75mm Nitrile-PVC, NPV قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
75mm Silicone, SIL قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
75mm Silicone FDA, EU, SIL FDA قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
75mm HNBR برای مصرف در دستگاه های تزریق
75mm Nitrile-PVC, NPV برای مصرف در دستگاه های تزریق
75mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
75mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
110mm HNBR ورق آهن خشک
110mm Nitrile-PVC, NPV ورق آهن خشک
110mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
110mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
110mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
110mm Nitrile-PVC, NPV سازگار با استانداردهای FDA و EU
110mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
110mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
110mm HNBR حمل شیشه
110mm Nitrile-PVC, NPV حمل شیشه
110mm Silicone, SIL حمل شیشه
110mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل شیشه
110mm HNBR جام هایی با دمای بالا و پایین
110mm Nitrile-PVC, NPV جام هایی با دمای بالا و پایین
110mm Silicone, SIL جام هایی با دمای بالا و پایین
110mm Silicone FDA, EU, SIL FDA جام هایی با دمای بالا و پایین
110mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
110mm Nitrile-PVC, NPV قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
110mm Silicone, SIL قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
110mm Silicone FDA, EU, SIL FDA قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
110mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
110mm Nitrile-PVC, NPV برای مصرف در دستگاه های تزریق
110mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
110mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
150mm Nitrile-PVC, NPV ورق آهن خشک
150mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
150mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
150mm Nitrile-PVC, NPV سازگار با استانداردهای FDA و EU
150mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
150mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
26mm Silicone FDA, EU, SIL FDA باز کردن کیسه/کاغذ باریک/ورق های لغزنده
26mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
33mm Silicone FDA, EU, SIL FDA باز کردن کیسه/کاغذ باریک/ورق های لغزنده
33mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm Chloroprene CR ورق آهن خشک
30mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
30mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm Silicone FDA EU detectable, SIL FDA DET سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm Nitrile-PVC, NPV ورق آهن خشک
40mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
40mm Nitrile-PVC, NPV سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
100mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک