سوئیچ فشار دیجیتال 5-DPS

  • پرشر سوئیچ های دیجیتال برای کنترل فشار طراحی شده اند و دارای نمایشگر می باشند و هم زمان فشار را بر روی نمایشگر نشان می دهند، در سری های جدید دیجیتال خروجی ها به صورت (NPN - PNP - 4-20mA - 1-5V) می باشند و برای وصل شدن به PLC هم به راحتی قابل تنظیم می باشند.
NA DPS-5 NA 10 R A M
NA DPS-5 NA 10 R A M
NA DPS-5 NA 01 R A M
NA DPS-5 NA 20 R A M
NA DPS-5 NA 10 G A M
NA DPS-5 NA 01 G A M
NA DPS-5 NA 20 G A M
NA DPS-5 NA 10 N A M
NA DPS-5 NA 01 N A M
NA DPS-5 NA 20 N A M
NA DPS-5 NA 10 R W M
NA DPS-5 NA 01 R W M
NA DPS-5 NA 20 R W M
NA DPS-5 NA 10 G W M
NA DPS-5 NA 01 G W M
NA DPS-5 NA 20 G W M
NA DPS-5 NA 10 N W M
NA DPS-5 NA 01 N W M
NA DPS-5 NA 20 N W M
NA DPS-5 NA 10 R V M
NA DPS-5 NA 01 R V M
NA DPS-5 NA 20 R V M
NA DPS-5 NA 10 G V M
NA DPS-5 NA 01 G V M
NA DPS-5 NA 20 G V M
NA DPS-5 NA 20 N V M
NA DPS-5 NA 01 N V M
NA DPS-5 NA 20 N V M
NA DPS-5 NA 10 R B M
NA DPS-5 NA 01 R B M
NA DPS-2 NA 20 R B M
NA DPS-5 NA 10 G B M
NA DPS-5 NA 01 G B M
NA DPS-5 NA 20 G B M
NA DPS-5 NA 10 N B M
NA DPS-5 NA 01 N B M
NA DPS-5 NA 20 N B M