فیلتر

پیوست ها کاتالوگ
شیر تخلیه با عملگر دستی 1/4کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 1/8 کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 3/8 کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 3/8 متوسط پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 1/2 متوسط پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 1/8 کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 1/4کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 3/8 کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 3/8 متوسط پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 1/2 متوسط پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک خارجی 1/8 کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک خارجی 1/4کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک خارجی 3/8 کوچک پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک خارجی 3/8 متوسط پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک خارجی 1/2 متوسط پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 3/4جمع و جور پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 1جمع و جور پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 3/4 بزرگ پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 1 بزرگ پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 1و1/4 حد اکثر پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 1و1/2 حد اکثر پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 3/4جمع و جور پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 1جمع و جور پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 3/4 بزرگ پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 1 بزرگ پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 1و1/4 حد اکثر پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 1و1/2 حد اکثر پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک خارجی 3/4جمع و جور پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک خارجی 1جمع و جور پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک خارجی 3/4 بزرگ پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک خارجی 1 بزرگ پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک خارجی 1و1/4 حد اکثر پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک خارجی 1و1/2 حد اکثر پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 1و1/2 بزرگ اندازه پلاستیکی
شیر تخلیه با عملگر دستی 2 بزرگ اندازه پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 1و1/2 بزرگ اندازه پلاستیکی
شیر تخلیه نیمه اتوماتیک 2 بزرگ اندازه پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک خارجی 1و1/2 بزرگ اندازه پلاستیکی
شیر تخلیه اتوماتیک خارجی 2 بزرگ اندازه پلاستیکی