Vacuum Check Valve VT-1H With COAX

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.32MPa 0.44Nl/s 0.14Nl/s 1.8s/l