سری های XJC

 • دارای ISO15552
 • دارای ضربه گیر دقیق در ابتدا و انتها ی کورس حرکت
 • طراحی و تکنولوژی جدید در پروسه تولید
 • برای عملکرد با کیفیت بالا
 • طول عمر طولانی
 • بالا بودن صافی سطح قطعات متحرک
 • ماشین کاری دقیق جهت سنتر بودن شفت و گونیا بودن محل نصب
 • دارای قطرهای125-160-200-250-320 و در دامنه گسترده ای از کورس حرکتی
 • تمام قطعات آب بندی از جنس پلی اورتان و مقاوم در برابر سایش
 • بدون نیاز به روغن کاری
 • پروفیل سخت کاری شده و مقاوم در برابر سایش
پیوست ها کاتالوگ
125 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 750 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 850 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 950 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1300 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 2000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 750 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 850 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 950 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 1000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 1100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 1200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 1300 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 1400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 1500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 1600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 1700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 1800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
160 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 750 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 850 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 950 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 1000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 1100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 1200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 1300 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 1400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 1500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 1600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 1700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 1800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
200 mm 2000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 750 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 850 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 950 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 1000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 1100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 1200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 1300 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 1400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 1500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 1600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 1700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 1800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
250 mm 2000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 750 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 850 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 950 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 1000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 1100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 1200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 1300 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 1400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 1500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 1600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 1700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 1800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
320 mm 2000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 750 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 850 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 950 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 2000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 750 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 850 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 950 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 1000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 1100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 1200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 1300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 1400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 1500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 1600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 1700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 1800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 1900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
160 mm 2000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 750 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 850 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 950 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 1000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 1100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 1200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 1300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 1400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 1500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 1600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 1700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 1800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 1900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
200 mm 2000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 750 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 850 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 950 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 1000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 1100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 1200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 1300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 1400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 1500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 1600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 1700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 1800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 1900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
250 mm 2000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 750 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 850 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 950 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 1000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 1100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 1200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 1300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 1400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 1500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 1600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 1700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 1800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 1900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
320 mm 2000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 25 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 50 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 80 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 125 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 160 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 250 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 320 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 350 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 450 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 550 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 650 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 750 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 850 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 950 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1300 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 2000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 25 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 50 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 80 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 125 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 160 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 250 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 320 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 350 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 450 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 550 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 650 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 750 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 850 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 950 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 1000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 1100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 1200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 1300 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 1400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 1500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 1600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 1700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 1800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 1900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 2000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 25 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 50 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 80 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 125 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 160 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 250 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 320 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 350 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 450 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 550 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 650 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 750 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 850 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 950 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 1000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 1100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 1200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 1300 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 1400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 1500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 1600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 1700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 1800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 1900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
200 mm 2000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 25 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 50 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 80 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 125 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 160 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 250 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 320 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 320 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 350 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 450 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 550 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 650 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 750 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 850 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 950 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 1000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 1100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 1200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 1300 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 1400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 1500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 1600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 1700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 1800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 1900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
250 mm 2000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 25 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 50 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 80 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 125 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 160 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 250 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 320 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 350 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 450 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 550 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 650 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 750 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 850 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 950 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 1000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 1100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 1200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 1300 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 1400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 1500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 1600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 1700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 1800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 1900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
320 mm 2000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
160 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 750 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 850 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 950 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 1000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 1100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 1200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 1300 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 1400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 1500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 1600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 1700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 1800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 2000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 750 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 850 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 950 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 1000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 1100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 1200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 1300 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 1400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 1500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 1600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 1700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 1800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
160 mm 2000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 750 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 850 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 950 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 1000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 1100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 1200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 1300 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 1400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 1500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 1600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 1700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 1800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
200 mm 2000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 750 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 850 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 950 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 1000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 1100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 1200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 1300 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 1400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 1500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 1600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 1700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 1800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
250 mm 2000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 750 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 850 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 950 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 1000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 1100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 1200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 1300 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 1400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 1500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 1600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 1700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 1800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
320 mm 2000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله بله
125 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 750 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 850 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 950 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 1000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 1100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 1200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 1300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 1400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 1500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 1600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 1700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 1800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 1900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
125 mm 2000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 750 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 850 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 950 mm 10°- الی °80+ بله بله بله بله
160 mm 1000 mm 10°- الی °80+ بله بله