خانواده پمپ های مینی M-L

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.38MPa 0.38Nl/s 0.1Nl/s 2.6s/l
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.6MPa 0.55Nl/s 0.1Nl/s 2.8s/l
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.38MPa 0.76Nl/s 0.21Nl/s 1.3s/l
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.6MPa 1.1Nl/s 0.21Nl/s 1.4s/l
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.38MPa 1.5Nl/s 0.41Nl/s 0.64s/l
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.6MPa 2.2Nl/s 0.38Nl/s 0.68s/l
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.38MPa 3Nl/s 0.71Nl/s 0.32s/l
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.6MPa 4.4Nl/s 0.74Nl/s 0.34s/l