اجکتور

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 55Nl/s 32Nl/s 0.1MPa 8.3Nl/s در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 85Nl/s 47Nl/s 0.2MPa 13.3Nl/s در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 126Nl/s 64Nl/s 0.4MPa 23.3Nl/s در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 110Nl/s 59Nl/s 0.3MPa 18.3Nl/s در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 141Nl/s 64Nl/s 0.5MPa 28.3Nl/s در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 152Nl/s 59Nl/s 0.6MPa 33.3Nl/s در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد