خانواده چند طبقه ای

  • مناسب برای سطوح با اختلافات ارتفاع و سطوح ناصاف منحنی دار
  • مناسب برای جابه جایی کیسه ، کارتن ، سطوح گرم و جابه جایی آیتم های غذا
  • دارای گواهینامه های FDA و EU
پیوست ها کاتالوگ
10mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
10mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
10mm ˚PU30˚/PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
10mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
10mm ˚PU60 ورق آهن خشک
10mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
10mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
10mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
15mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
15mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
15mm ˚PU30˚/PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
15mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
15mm ˚PU60 ورق آهن خشک
15mm ˚PU60 مقوا / کارتن
15mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
15mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
20mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
20mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
20mm ˚PU30˚/PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
20mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
20mm ˚PU60 ورق آهن خشک
20mm ˚PU60 مقوا / کارتن
20mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
20mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
25mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
25mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
25mm ˚PU30˚/PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
25mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
25mm ˚PU60 ورق آهن خشک
25mm ˚PU60 مقوا / کارتن
25mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
25mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
35mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
35mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
35mm ˚PU30˚/PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
35mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
35mm ˚PU60 ورق آهن خشک
35mm ˚PU60 مقوا / کارتن
35mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
35mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
52mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
52mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
52mm ˚PU30˚/PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
52mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
52mm ˚PU60 ورق آهن خشک
52mm ˚PU60 مقوا / کارتن
52mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
52mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
75mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
75mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
75mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
75mm ˚PU30˚/PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
75mm ˚PU60 ورق آهن خشک
75mm ˚PU60 مقوا / کارتن
75mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
75mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
110mm ˚PU30˚/PU60 ورق آهن خشک
110mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
110mm ˚PU30˚/PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
110mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
110mm ˚PU30˚/PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
110mm ˚PU60 ورق آهن خشک
110mm ˚PU60 مقوا / کارتن
110mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
110mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
20mm Chloroprene CR حمل کیسه
20mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
20mm Chloroprene CR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
20mm HNBR حمل کیسه
20mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
20mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
20mm Silicone, SIL حمل کیسه
20mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
20mm Silicone, SIL قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل کیسه
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
30mm Chloroprene CR حمل کیسه
30mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm HNBR حمل کیسه
30mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm Silicone, SIL حمل کیسه
30mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل کیسه
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm Chloroprene CR حمل کیسه
40mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm Silicone, SIL حمل کیسه
40mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل کیسه
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
50mm Chloroprene CR حمل کیسه
50mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
50mm Silicone, SIL حمل کیسه
50mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل کیسه
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm ˚PU30˚/PU70 حمل کیسه
40mm ˚PU30˚/PU70 حمل کیسه
50mm ˚PU30˚/PU70 حمل کیسه
30mm Silicone, SIL حمل کیسه
30mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل کیسه
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm Silicone, SIL حمل کیسه
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل کیسه
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
50mm Silicone, SIL حمل کیسه
50mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل کیسه
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm Silicone, SIL حمل کیسه
30mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل کیسه
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm Silicone, SIL حمل کیسه
40mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل کیسه
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
50mm Silicone, SIL حمل کیسه
50mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل کیسه
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm Silicone FDA EU detectable, SIL FDA DET FDA EU و قابل تشخیص