اتصال سه راه مجتمع پلاستیکی T

  • اتصال سه راه مجتمع پلاستیکی T
پیوست ها کاتالوگ
4-6
8-6
6-8
10-6
10-8
12-8
12-10
16-12